logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation.
banner
About      Faq       Contact     Shop

颱風及惡劣天氣安排

香港復康會 - 適健中心  颱風及惡劣天氣安排

(1) 為保障各服務使用者及學員的安全,當活動前三小時仍掛以下颱風或暴雨警告訊號時, 活動將作以下安排:

颱風或暴雨訊號戶內活動戶外活動
一號風球或黃色暴雨警告訊號照常進行照常進行 (戶外水上活動均須取消)
三號風球或紅色暴雨警告訊號照常進行取消
八號或較高風球或黑色暴雨警告訊號取消取消

(2) 當天文台宣佈在未來數小時內將改掛八號或更高風球,或將會發出黑色暴雨警告訊號, 在此期間,所有服務及班組活動將會全部取消。

(3) 當八號或較高風球或黑色暴雨警告訊號除下三小時後,中心的服務將會回復正常,原訂安排服務及班組活動亦會照常舉行。

(4) 如活動在進行中,天文台發出黑色暴雨警告訊號,各中心將關閉及即時停止所有服務及班組活動。 為保障各服務使用者及學員安全,請仍然留在中心內直至安全情況下或有家人陪同下離開中心。

(5) 如因8號風球或黑色暴雨而導致班組取消,將不設補課或退還現金,則退回同等價值之現金券予學員。