logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation.
banner
About      Faq       Contact     Shop

由香港賽馬會慈善信託基金捐助的「賽馬會全城起動防衰老計劃」,計劃以50歲或以上人士為對象,提供一連串的「防衰老」講座及活動。祈望 以全面提升社區人士對衰老概念的認識及建立防衰老的生活模式為目標,減慢甚至逆轉社區衰老狀況,並推動健康指標的概念。讓長者能夠老而不衰、活出健康耆年。

計劃內容:

1.衰老評估及篩查問卷 ﹝1小時﹞

    1.1. 評估包括手推握力測試及坐立測試的上肢及下肢肌力測試

    1.2. 篩查問卷包括5題與衰老現象有關的問題、身體健康狀況及個人資料

2.  防衰老工作坊 ﹝1.5小時﹞

配合各種健體器具及遊戲,教授日常生活中的健體、健腦方法


3.全方位防衰老訓練班 ﹝2小時 x  24堂﹞

     3.1. 健腦活動:運用電子媒體及桌上遊戲作個人及分組訓練,鍛練參加者的專注力、記憶力及鬆弛能力等,培養日常健腦生活模式,及提升參加者的心理健康

     3.2. 健體活動:配合橡筋帶、健身球及啞玲等健體器材,作有氧及阻力訓練,鍛鍊心肺功能、肌力與肌耐力。同時教授正確的伸展和平衡訓練,減低受傷與跌倒機會,有效延緩衰老情況。過程中參加者亦會配戴心率錶以觀察各自的心跳速度,從而了解自己運動時的理想心跳率

備註:*費用全免24堂全方位防衰老訓練班:每位參加者按金$600,出席21堂或以上 (85% 出席率可獲全數退款﹞

*本計劃與香港中文大學合辦,參加者必須同意配合相關研究